Stołówka

I N F O R M A C J ADyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 97 uprzejmie informuje, że obiady w stołówce wydawane są od godz. 12.20.

Z uwagi na COVID-19 w tym roku szkolnym będą gotowane tylko II dania. Cena wynosi 7 zł.

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2021r.

drugie danie - 15 dni x 7,00 zł = 105 zł
bez 4.06.2021r. oraz 10.06.2021r.Szanowni Rodzice,
posiłki wydawane będą na podstawie karnetów obiadowych, które rozdane zostaną po dokonaniu wpłaty. Opłaty należy dokonywać z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szklonej.

Przelewu dokonujemy na podany niżej rachunek bankowy.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiad za miesiąc, kwota.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e-mail na adres: sp97stolowka@wp.pl, aby dziecko otrzymało obiad począwszy od dnia wpływu informacji do szkoły.

W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej lub rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub rezygnacji z posiłku najpóźniej w dniu poprzedzającym, zwrot opłaty nie przysługuje za pierwszy dzień nieobecności.

Rezygnację z obiadów zgłaszamy osobiście, telefonicznie pod nr tel. 228220920 lub mailowo na adres: sp97stolowka@wp.pl

Jeśli dziecko będzie miało opłacane obiady przez OPS, rodzice proszeni są o dostarczenie stosownej decyzji do szkoły. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.

z poważaniem
Agnieszka Tkaczyk
Dyrektor szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Skip to content