Stołówka

I N F O R M A C J ERegulamin stołówki

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 97 uprzejmie informuje, że obiady w stołówce wydawane są od godz. 12.20.

Z uwagi na COVID-19 w tym roku szkolnym będą gotowane tylko II dania. Cena wynosi 7 zł.


Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2022r.

drugie danie - 14 dni x 7,00 zł = 98 zł


Szanowni Rodzice,

posiłki wydawane będą na podstawie listy wpłat. Opłaty należy dokonywać z góry do 10 każdego miesiąca za który opłata jest wnoszona.
Przelewu dokonujemy na podany niżej rachunek bankowy.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069


Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiad za miesiąc, kwota.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e-mail na adres: sp97stolowka@wp.pl, aby dziecko otrzymało obiad począwszy od dnia wpływu informacji do szkoły.

W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej lub rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub rezygnacji z posiłku po godzinie 8:00 w dniu rezygnacji, zwrot nie przysługuje.

Rezygnację z obiadów zgłaszamy osobiście, telefonicznie pod nr tel. 228220920 lub mailowo na adres: sp97stolowka@wp.pl

Jeśli dziecko będzie miało opłacane obiady przez OPS lub inną instytucję, rodzice proszeni są o dostarczenie stosownej decyzji do szkoły. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.

z poważaniem
Iwona Sękalska-Marciniak
Dyrektor szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Skip to content