Stołówka

I N F O R M A C J ADyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 97 w Warszawie, ul. Spiska 1, informuje,
że od 1 stycznia 2020r. opłata za same drugie dania wynosi 5,00 zł.

Opłata za obiady za miesiąc marzec 2020r.

całe obiady: 22 dni x 6,00 zł = 132 zł
zupy: 22 dni x 2,50 zł = 55 złSzanowni Rodzice,
posiłki wydawane będą na podstawie karnetów obiadowych, które rozdane zostaną po dokonaniu wpłaty. Opłaty należy dokonywać z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szklonej.

Przelewu dokonujemy na podany niżej rachunek bankowy.

60 1030 1508 0000 0005 5082 7069

Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiad za miesiąc, kwota.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e-mail na adres: sp97stolowka@wp.pl, aby dziecko otrzymało obiad począwszy od dnia wpływu informacji do szkoły.

W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej lub rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub rezygnacji z posiłku najpóźniej w dniu poprzedzającym, zwrot opłaty nie przysługuje za pierwszy dzień nieobecności.

Rezygnację z obiadów zgłaszamy osobiście, telefonicznie pod nr tel. 228220920 lub mailowo na adres: sp97stolowka@wp.pl

Jeśli dziecko będzie miało opłacane obiady przez OPS, rodzice proszeni są o dostarczenie stosownej decyzji do szkoły. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.

z poważaniem
Agnieszka Tkaczyk
Dyrektor szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.