Stypendia i zasiłki szkolne
Beatyfikacja Matki i Prymasa
12 września 2021
Obiady
23 września 2021

Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej, złóż wniosek o:

* stypendium szkolne w terminie od 1 do 15 września 2021r.
* zasiłek szkolny w terminie do 2 miesięcy od zdarzenia losowegoOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, działając na podstawie: art. 90 n ust 6 ustawy o systemie oświaty, w związku z art. 90m ust 2 w/w ustawy oraz uchwały nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, informuje, że:
w dniach od 1 do 15 września 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, przy ul. Przemyskiej 11, przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota

Wnioski mogą być składane: osobiście w siedzibie OPS przy ul. Przemyskiej 11; w dni robocze w godz. 8.00- 16.00, przez e-PUAP, pocztą ( liczy się data stempla pocztowego). Możliwe jest także pozostawienie wniosku we wrzutni znajdującej się przy wejściu do siedziby OPS. Druk wniosku znajduje się na stronie www.opsochota.waw.pl w zakładce „do pobrania” oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. nie może być wyższa niż 528 zł.

Stypendium, wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł może być przyznane na: pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym obejmującą: zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego; zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów; zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych); całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Zasiłek szkolny to wsparcie finansowe w wysokości do 620 zł dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek należy złożyć w OPS w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioski mogą być składane: osobiście w siedzibie OPS przy ul. Przemyskiej 11; w dni robocze w godz. 8.00- 16.00, przez e-PUAP, pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Możliwe jest także pozostawienie wniosku we wrzutni znajdującej się przy wejściu do siedziby OPS. Druk wniosku znajduje się na stronie www.opsochota.waw.pl w zakładce „do pobrania” oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, przy ul. Przemyskiej 11.

Więcej informacji na stronie https://opsochota.waw.pl/strona-3378-stypendia_i_zasilki_szkolne.html

Skip to content