Co to jest klasa dwujęzyczna w SP 97?

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym, w naszym przypadku w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. CLIL dąży do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym.
Uczniowie mają 5 h tygodniowo języka angielskiego. Biologia i chemia nauczane są w systemie dwujęzycznym, co oznacza iż, lekcje są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim.

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie ?

• Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego.
• Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych.
• Realizujemy projekty w języku angielskim.
• Bierzemy udział w projektach wyjazdowych EUROWEEK
• Stosujemy cyfrowe i aktywizujące metody pracy.
• Korzystamy z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, komputerów, oprogramowania multimedialnego, projektora multimedialnego, Internetu, słowników jedno i dwujęzycznych, biblioteki językowej.
• Przygotowujemy przedstawienia w języku angielskim.
• Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych (konkursy z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, konkursy piosenki anglojęzycznej, przedstawienia teatralne).
• Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

ENJOY LEARNING ENGLISH