KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek, ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa,
reprezentowana przez Dyrektora - p. Iwonę Sękalską-Marciniak.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Agnieszkę Falborską - oraz jego Zastępcę, z którymi może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby (z dopiskiem IOD)..


3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są:
• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
• podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
• Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:
• w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Falborska, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:
Ewa Nagadowska, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl

„Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców”

jest to przygotowany przez UODO mini przewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekunów prawnych) pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów.

Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców